چرا سمپاشی تضمینی تات سم

شرکت سمپاشی تضمینی تات سم با ۳۰سال تجربه درخشان تخصصی ترین مرکز مبارزه با آفات در ایران است ، شرکت تات سم به همراه تیم تخصصی دکتری حشره شناسی وسم شناسی وکشاورزی و بهداشت محیط ، محیط زیست ، کشاورزی ، داروسازی و سم شناسی با شناخت و اشراف کامل بر چرخه بیولوژی حشرات و شناخت کامل سموم و نحوه تاثیر آن بر حشرات فعالیت می نماید. این مجموعه تخصصی با مجوز رسمی از وزرات بهداشت دراستان های تهران ، شیراز، بوشهر، کرمان در حال فعالیت است . شرکت سمپاشی تضمینی تات سم ازجدیدترین روشهای روز دنیا ، همگام با اروپا از روشهای نوین سمپاشی و حذف حشرات موذی با استفاده از سموم بیولوژیک و ارگانیک بدون سمیت برای انسان و محیط زیست و بدون نیاز به جابجایی وسایل منزل ومحل کار، بدون نیاز به تعطیلی کارخانه و رستوران ومحل کار ... برای از بین بردن گونه هدف استفاده می نماید

دوست دار محیط زیست

تیم تخصصی تات سم با ستفاده از سموم دارای مجوز وزارت بهداشت و ارگانیک بدون خطر برای انسان و محیط زیست

اعزام کارشناس متخصص

اعزام کارشناسان متخصص تات سم و نظارت تخصصی بر امور سمپاشی و رعایت اصول ایمنی ، بهداشتی و محیط زیست

ارائه ضمانت نامه معتبر

ارائه ضمانت نامه کتبی معتبر یکساله و دوساله تات سم ،ومشاوه تخصصی حشره شناسی و سم شناشی

دارای مجوز رسمی

دارای مجوز رسمی از وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت تهران شیراز، بوشهر و کرمان ،تاییدیه صلاحیت ایمنی وزارت کار

خدمات شرکت تات سم

آفات مهم زندگی شهری